kvkk aydınlatma metni

Cubis Art İstanbul olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Cubis Art İstanbul olarak, cubisartistanbul.com ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVK Kanunu)  uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredici sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI : 

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.  Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. 

Kişisel verileniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere, şirketin ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, şirketin ticari faaliyetlerini sürdürmesi ile şirketin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Toplanan kişisel verileniz, KVK kanununda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından yukarıda  belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterimize, kanunen yetkili ve özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile aktarılabilecektir. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmesi gayesi ile işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz: 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi 1. fıkrası gereğince, yazılı veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizi yazılı olarak “Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi No:2 Küçükçekmece/İSTANBUL” adresine bizzat elden, noter kanalı ile veya KEP ADRESİNE YAZILSINI göndermeniz gerekmektedir.

Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.